Naruto im wirklichen Leben (Naruto Manga-Serie)

Naruto im wirklichen Leben – Cosplay

Naruto im wirklichen Leben – Cosplay (Naruto Manga-Serie)
Charaktere aus der manga Naruto im wirklichen Leben (Naruto Manga-Serie)
sind:

1- Zabuza

2- Jirobo

3- Kurenai