The Next Step Antes y Después 2020 (The Next Step serie de televisión

The Next Step Antes y Después 2020

21- Emily – Alexandra Beaton

2013 – 2020

22- Kate – Bree Wasylenko

2013 – 2020

23- Eldon – Isaac Lupien

2013 – 2020