Chica Vampiro Before and After 2017 (Chica Vampiro television series)

Chica Vampiro Then and Now 2017

31- Daisy

2013 – 2017

2013 – 2017

32- Belinda

2013 – 2017

Original title : Chica Vampiro
English title: “Chica Vampiro”