Shameless Vorher und Nachher 2018 (Shameless Fernsehserie)

Shameless vorher und nachher 2018

7- Karen – Laura Wiggins

2011 – 2018

8- Mandy – Jane Levy

2011 – 2018

9- Mandy – Emma Greenwell

2012 – 2018